นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท ซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จํากัด

1. คุกกี้คืออะไร

“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจําข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

2. วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

บริษัทจะใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อช่วยจดจําข้อมูลเกี่ยวกับบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทํางานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทําให้บริษัทเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร
  • เพื่อให้บริษัทได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน

ในกรณีท่านไม่ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้หรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งาน เว็บไซต์ของบริษัทที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอาจทําให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานในบางส่วน

3. ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้

คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจําข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการ ลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สําหรับ จัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

4. วิธีปิดคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทํางานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการ รวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จําเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทํางาน คุกกี้อาจทําให้ท่านใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

5. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

บริษัทจะทําการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านการประกาศที่เหมาะสมของบริษัท